matlab中求和函数sum的具体使用实例

matlab中求和函数sum的具体使用实例:

a=sum(A)  %列求和

b=sum(A,2) %行求和

c=sum(A(:)) %矩阵求和

假定A为一个矩阵:

 

sum(A)以矩阵A的每一列为对象,对一列内的数字求和。

 

sum(A,2)以矩阵A的每一行为对象,对一行内的数字求和。

 

a(:,1)是求矩阵的第一列

 

a(1,:)是求矩阵的第一行,以此类推。通过下面的例子,可以明白:

 

>> a=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

a =

     1     2     3

     4     5     6

    原文作者:mmmmmmmmnnnnxx
    原文地址: https://blog.csdn.net/mmmmmmmmnnnnxx/article/details/5424529
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞