Swift 类方法和实例方法

Swift 类方法和实例方法 

// 类

class person {
  var _name:String = "kong"
  
  // 构造方法
  init(){
    
  }
  
  init(name:String) {
    _name = name
  }
  
  // 实例方法
  func sayHello(){
    println("say \(_name)")
  }
  
  // 类方法
  class func sayHi() {
    println("class method")
  }
}

// 调用 实例方法
var per = person()
per.sayHello()

// 调用类方法
person.sayHi()

    原文作者:梦夜了又破晓
    原文地址: https://blog.csdn.net/qq_18674153/article/details/48027417
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞