C语言交换两个变量值不利用额外变量

1) 算术运算

就是通过+和-运算来实现。代码如下:

int a,b;
a=10;b=12;
a=b-a;  //a=2;b=12
b=b-a;  //a=2;b=10
a=b+a;  //a=12;b=10

2) 位运算

通过异或运算也能实现变量的交换,这也许是最为神奇的,请看以下代码:

int a=10,b=12; //a=1010^b=1100;
a=a^b;  //a=0110^b=1100;
b=a^b;  //a=0110^b=1010;
a=a^b;  //a=1100=12;b=1010;

3) 指针运算1

这个有点不符合,毕竟new关键字还是申请了额外的内存,虽然没有申请变量,换汤未换药

int *a,*b;  
a=new int(10);    //给指针赋值
b=new int(20);    //a=0x00030828,b=0x00030840
a=(int*)(b-a);    //a=0x00000006
b=(int*)(b-int(a));  //b=0x00030828
a=(int*)(b+int(a));  //a=0x00030840


4) 指针运算2

这个是本人自己写的,刚好复习指针时想到的

int a = 4;
int b = 5;

*(((char*)&a)+1) = *((char*)&b);
*((char*)&b)=*((char*)&a);
*((char*)&a)=*(((char*)&a)+1);
*(((char*)&a)+1)=0;


    原文作者:上帝De助手
    原文地址: https://blog.csdn.net/five3/article/details/7163470
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞