R语言基础(一)-常用数学函数与定义

数学系的孩子,学点R语言对以后还是有很大的帮助的。
1.设置文件存储路径
2.整除取余数
3.乘方
4.平方根,指数,绝对值
5.对数
6.四舍五入
7.近似函数
8.三角函数
9.阶乘
13.取最大最小时不要缺失值

1.设置文件存储路径

> getwd() #获取文件的自动存储位置
[1] "/Users/huanghuaixian"
> setwd("/Users/huanghuaixian/R") #更改文件的自动存储位置
> getwd()
[1] "/Users/huanghuaixian/R"

2.整除取余数

> 3%%2
[1] 1

3.乘方

> 3**2
[1] 9
> 3^2
[1] 9

4.平方根,指数,绝对值

> sqrt(4)
[1] 2
> exp(e)
错误: 找不到对象'e'
> exp(4)
[1] 54.59815
> abs(-4)
[1] 4

5.对数

> log(2) #默认以e为底
[1] 0.6931472
> log(4,4) #log(a,b)默认以a为底
[1] 1
> log10(10)
[1] 1

6.四舍五入

round(x,digits = a)

若a>0,表示保留a位小数
若a<0,表示取整至10^a位

round(2.6787668467,digits = 3)
[1] 2.679
> round(0.00000344232341,digits = -4)
[1] 0
> round(344232341,digits = -4)
[1] 344230000

7.近似函数

floor(x)#取小于等于x的最大整数
ceiling(x)#取大于等于x的最小整数
trunc(x)#取x的整数部分

> floor(233.431) 
[1] 233
> ceiling(3314.412)
[1] 3315
> trunc(789.4)
[1] 789

8.三角函数

> sin(78)
[1] 0.5139785
> cos(12)
[1] 0.843854

9.阶乘

> factorial(3)
[1] 6

运算优先级:指数>乘、除、求余、整除>加、减

10.特殊值
《R语言基础(一)-常用数学函数与定义》

> x = c(5/0,10-Inf,99/Inf)
> is.infinite(x)
[1]  TRUE  TRUE FALSE
> y = c(Inf/Inf, NaN + 222,NaN**2)
> is.nan(y)
[1] TRUE TRUE TRUE
> z = c(NaN,NA - 111,NA/3)
> is.na(z)
[1] TRUE TRUE TRUE

11.逻辑符号
《R语言基础(一)-常用数学函数与定义》

12.统计缺失值

> z = c(NaN,NA - 111,NA/3)
> sum(is.na(z))
[1] 3
> is.na(z)
[1] TRUE TRUE TRUE

13.取最大最小时不要缺失值

> a = c(NA,99,221)
> min(a)
[1] NA
> max(a)
[1] NA
> max(a,na.rm = T)
[1] 221
    原文作者:黄小猿
    原文地址: https://blog.csdn.net/qq_39422642/article/details/78887486
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞