Ajax请求串行与并行问题

 

面试题1.有三个ajax请求,如何让这三个ajax请求串行执行,即第一个执行完成后在执行另一个?
面试题2.如何让他们并行执行,然后三个请求都执行完成后,再执行某个操作?

其考察内容是同步和异步。

源网址   https://blog.csdn.net/david___/article/details/53689270

感觉作者写的很不错,转一下

//串行执行分两种。
//一是用同步模式async: false,三个ajax请求连着写就可以了。
$.ajax({
  url: "ajax请求1",
  async: false,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求1 完成");
  }
});
$.ajax({
  url: "ajax请求2",
  async: false,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求2 完成");
  }
});
$.ajax({
  url: "ajax请求3",
  async: false,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求2 完成");
  }
});
 
//二是用异步模式async: true,三个ajax请求嵌套写。
$.ajax({
  url: "ajax请求1",
  async: true,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求1 完成");
    $.ajax({
      url: "ajax请求2",
      async: true,
      success: function (data) {
        console.log("ajax请求2 完成");
        $.ajax({
          url: "ajax请求3",
          async: true,
          success: function (data) {
            console.log("ajax请求3 完成");
          }
        });
      }
    });
  }
});
 
 
//并行执行就只能用异步模式。并设置变量进行计数
var num = 0;
function isAllSuccess() {
  num++;
  if (num>=3)
    console.log("三个ajax请求全部完成");
}
$.ajax({
  url: "ajax请求1",
  async: true,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求1 完成");
    isAllSuccess();
  }
});
$.ajax({
  url: "ajax请求2",
  async: true,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求3 完成");
    isAllSuccess();
  }
});
$.ajax({
  url: "ajax请求3",
  async: true,
  success: function (data) {
    console.log("ajax请求3 完成");
    isAllSuccess();
  }
});
    原文作者:whilewhite
    原文地址: https://blog.csdn.net/whilewhite/article/details/83001784
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞