Qt显示子窗口最大化、最小化、关闭

    //    使能窗口的最小化、最大化、关闭 按钮
    Qt::WindowFlags flags = Qt::Dialog;
    flags = flags | Qt::WindowMinimizeButtonHint | Qt::WindowMaximizeButtonHint | Qt::WindowCloseButtonHint;
    setWindowFlags(flags);

    原文作者:zzy429259883
    原文地址: https://blog.csdn.net/zzy429259883/article/details/99733334
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞