Z字形变换

《Z字形变换》

这类题目主要是找到题目中隐含的规律,然后在进行编程处理。

string convert(string s, int numRows)
{    
  int length=s.length();
  string result;
  if(length==0||numRows==0||numRows==1) return s;
  int nodeLen=2*numRows-2;
  for (int i = 0; i < numRows; i++)     
    for (int j = i; j < length; j += nodeLen) 
    {        
      result += s[j];        
      if (i != 0 && i != numRows-1 && j - 2*i + nodeLen < length)          
        result += s[j - 2*i + nodeLen];     
    }
  return result;
}

    原文作者:Z字形编排问题
    原文地址: https://blog.csdn.net/zhumengduan3526/article/details/80500984
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞