javascript中在链表中向前(向后)移动n个节点

 1.概念

  在链表上移动n个节点,我第一眼看到这个需求的时候首先想到的是当前节点。使用这个当前节点作为参考来移动,没有这个当前节点的话是没有办法在链表上前进和后退的。初始化定义链表的时候定义一个当前节点,并且给这个当前节点赋值为头节点。向前移动的时候只需要使这个当前节点指向它下一个节点:this.currentNode = this.currentNode.next; 向后移动节点只需要使当前节点指向它前一个节点:this.currentNode = this.currentNode.next; 有了这个思路就好办了,剩下的只不过要使用循环控制移动n个节点就好了,当然向后移动的时候要判断是否到达链表末尾,向前移动的时候要判断是否到达链表头,如果是就停下来,这就说明这个需求有问题了。

 还有显示当前节点的值,这个就非常容易了,只需要把这个节点的element打印出来就好了。

2.代码实现

/**
 * 实现在链表中向前移动n个节点和向后移动n个节点
 * 
 * */

//链表节点
function Node(element){
  this.element = element;
  this.next = null;
  this.previous = null;
}

//链表
function LList(){
  this.head = new Node('head');
  this.find = find;
  this.insert = insert;
  this.display = display;
  this.remove = remove;
  this.findLast = findLast;
  this.dispReverse = dispReverse;
  //当前节点就是头节点
  this.currentNode = this.head;
  //从链表开头向前移动n个节点
  this.advance = advance;
  //从链表某个节点向后回退n个节点
  this.back = back;
  //显示当前节点
  this.show = show;
}

//倒序输出链表中的所有节点
function dispReverse(){
  var currNode = this.head;
  currNode = this.findLast();
  while (!(currNode.previous == null)){
    document.write(currNode.element + ' ');
    currNode = currNode.previous;
  }
}

//找到最后一个节点
function findLast(){
  var currNode = this.head;
  while (!(currNode.next == null)){
    currNode = currNode.next;
  }
  return currNode;
}

//删除某一个节点
function remove(item){
  var currNode = this.find(item);
  if(!(currNode.next == null)){
    currNode.previous.next = currNode.next;
    currNode.next.previous = currNode.previous;
    currNode.next = null;
    currNode.previous = null;
  }
}

//打印所有链表节点
function display(){
  var currNode = this.head;
  while (!(currNode.next == null)){
    document.write(currNode.next.element + ' ');
    currNode = currNode.next;
  }
}

//找到某一个节点
function find(item){
  var currNode = this.head;
  while (currNode.element != item){
    currNode = currNode.next;
  }
  return currNode;
}

//插入某一个节点
function insert(newElement , item){
  var newNode = new Node(newElement);
  var current = this.find(item);
  newNode.next = current.next;
  newNode.previous = current;
  current.next = newNode;
}

//在链表中向前移动n个节点
function advance(n){
  while ((n>0) && !(this.currentNode.next==null)){
    this.currentNode = this.currentNode.next; 
    n--
  }
}

//在链表中向后移动n个节点
function back(n){
  while (n>0 && !(this.currentNode.element=='head')){
    this.currentNode = this.currentNode.previous;
    n--;
  }
}

//显示当前节点
function show(){
  document.write(this.currentNode.element);
}

var cities = new LList();
cities.insert('Conway','head');
cities.insert('Russellville', 'Conway');
cities.insert('Carlisle', 'Russellville');
cities.insert('Alma' , 'Carlisle');
cities.insert('dezhou' , 'Alma');
cities.insert('alasijia' , 'dezhou');
cities.display();
document.write('<br>');

cities.show();
cities.advance(4);
document.write('<br>');
cities.show();
cities.back(2);
document.write('<br>');
cities.show();

 

    原文作者:nd
    原文地址: https://www.cnblogs.com/tylerdonet/p/5968240.html
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞