js树形数据结构的扁平化

前面我们封装了一维数组(具备树形结构相关属性)处理成树形结构的方法:https://www.cnblogs.com/coder–wang/p/15013664.html

接下来我们来一波反向操作,封装一个可以将树形结构的数据扁平化的方法。这种场景在业务中还是很常见的,比如一个级联选择器,有时候你需要判断某个id或者某个字段,是否存在于该级联选择器的多维数组中,亦或者你需要将该多维数组中的字段进行处理,那么此时,对这个树形的复杂数组进行降维就显得很有必要了!下面直接上代码:

 1 /**
 2 * 
 3 * @param {Array} arrs 树形数据
 4 * @param {string} childs 树形数据子数据的属性名,常用'children'
 5 * @param {Array} attrArr 需要提取的公共属性数组(默认是除了childs的全部属性)
 6 * @returns 
 7 */
 8 function extractTree(arrs,childs,attrArr){
 9  let attrList = [];
10  if(!Array.isArray(arrs)&&!arrs.length)return [];
11  if(typeof childs !== 'string')return [];
12  if(!Array.isArray(attrArr)||Array.isArray(attrArr)&&!attrArr.length){
13   attrList = Object.keys(arrs[0]);
14   attrList.splice(attrList.indexOf(childs), 1);
15  }else{
16   attrList = attrArr;
17  }
18  let list = [];
19  const getObj = (arr)=>{
20   arr.forEach(function(row){
21    let obj = {};
22    attrList.forEach(item=>{
23     obj[item] = row[item];
24    });
25    list.push(obj);
26    if(row[childs]){
27     getObj(row[childs]);
28    }
29   })
30   return list;
31  }
32  return getObj(arrs);
33 }

运行:

《js树形数据结构的扁平化》

 

 收工!对树形结构数据的组装和降维都已经实现,希望给大家带来一些帮助,有bug或不足欢迎给我留言哦~

更多项目中常见的方法封装,传送门https://github.com/wangruibin666/wang-utils 

脚踏实地行,海阔天空飞~

点赞