git

git

软工网络15教学总结

网络15课程环节的反馈 根据网络15的试卷收集反馈,主要谈谈需要改进的部分: 教...
git

git工作流程图

上图是根据个人理解简要画出的git流程图: 克隆 Git 资源作为工作目录。 克...
git

Bug分支

软件开发中,bug就像家常便饭一样。有了bug就需要修复,在Git中,由于分支是...